Кабельне телебачення

ДО УВАГИ АБОНЕНТІВ “Сміла-ТВ”

РОЗЦІНКИ НА ТРАНСЛЯЦІЮ  РЕКЛАМИ НА ТЕЛЕКАНАЛІ “СМІЛА-ТВ”

Створення відеосюжету тривалістю до 10 хв. – 2500 грн.

Трансляція інформаційного, рекламного сюжету, в т.ч. політичної реклами: одна хвилина – 300 грн (1 секунда – 5 грн 00 коп.).

Організація прямого ефіру (програма “Наживо” 40 хв. – 12000 грн)

Вартість розробки та створення Вашого інформаційного блоку – за домовленістю. Інформаційні блоки, які не потребують значних витрат і замовляються не менш ніж на два місяці, виготовляються безкоштовно.

Наказ №29/12-20 від 29.12.2020 р.

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Підключення до мережі – безкоштовно.
ПАКЕТ “Базовий” – 130 грн/місяць (з 01.02.2020 р. згідно з Наказом №23/12-19 від 23.12.2019 р.)

Договір №__
про надання послуг кабельного телебачення

м. Сміла ”_____”__________________ 2019 р.

ПП Tелерадіокомпанія «Сміла-ТВ», (ліцензія Національної Ради з питань телебачення і радіомовлення НР №0400-п від 03.10.2007р., включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій від 11.07.2007р. за № 824) далі -Підприємство, в особі директора Варивод Геннадія Григоровича, який діє на підставі статуту, з одного боку, та:________________________________ (ПІБ фізичної особи) ( далі – Споживач), з другого боку, уклали цей Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Предметом Договору є надання Підприємством послуг кабельного телебачення Споживачу, та оплата цих послуг Споживачем.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Підприємство зобов’язане :

2.1.1. Забезпечувати безперебійне надання послуг кабельного телебачення, які замовлені Споживачем.

2.1.2. Здійснювати за рахунок Споживача підключення абонентської лінії до будинкової розподільчої мережі кабельного телемовлення не пізніше п’яти днів з дня укладення даного договору.

2.1.3. Проводити перерахунок абонентної плати за заявою Споживача, якщо відсутність телевізійного сигналу в мережі кабельного телемовлення не з вини Споживача не усунуто протягом доби і більше (за умови письмового звернення до диспетчерської служби підприємства).

2.1.4. Мати книгу скарг та пропозицій і видавати її на першу вимогу.

2.1.5. Приймати і реєструвати заяви від Споживача через диспетчерську службу Підприємства.

2.1.6. Забезпечити задовільний рівень телевізійного сигналу в кабельній мережі для двох телеприймачів абонента.

2.2. Підприємство має право:

2.2.1. У разі несплати абонентської плати призупиняти надання послуг, тимчасово відключити абонентську лінію від мережі кабельного телемовлення до звернення Споживача до диспетчерської служби Підприємства для з’ясування обставин.

2.2.2. Змінювати наповнення каналів у пакетах, попередивши споживачів через Веб-сайт, збільшувати кількість пакетів, та змінювати частотний план каналів.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СПОЖИВАЧА

3.1. Споживач має право:

3.1.1. Отримувати від Підприємства послуги, що замовлені ним.

3.1.2. Ознайомитись з тарифами на послуги кабельного телебачення, умовами укладання договорів та іншими нормативними документами, які регламентують надання послуг кабельного телебачення.

3.1.3. Не вносити абонентної плати за весь час пошкодження мережі кабельного телемовлення не з вини Споживача, яке тривало більше п’яти діб з моменту подання ним заяви до диспетчерської служби Підприємства.

3.1.4. Самостійно підключати до кінцевого пристрою абонентської лінії придбані ним телевізійні приймачі.

3.1.5. Надавати заяву по телефону через диспетчерську службу Підприємства або письмово про неякісне надання послуг або їх відсутність.

3.1.6. Призупиняти отримання послуги кабельного телебачення з обов’язковим зазначенням терміну, на який призупиняється отримання послуги, письмово попередивши про це Підприємство, не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих діб до запланованої дати. Строк, на який призупиняється отримання послуги не може перевищувати 3-х місяців.

3.2. Споживач зобов’язаний:

3.2.1. Зберігати абонентську лінію від телевізійного приймача до точки підключення її до мережі кабельного телемовлення (будинкової розподільчої мережі).

3.2.2. Не підключати самовільно до абонентської лінії телевізійних приймачів сторонніх осіб.

3.2.3. Не допускати використання абонентської лінії для навмисного створення незручностей та перешкод у нормальному користуванні кабельним телебаченням іншим Споживачам.

3.2.4. Вносити своєчасно абонентську плату за послуги кабельного телебачення.

3.2.5. Надавати на вимогу працівників Підприємства відповідні розрахункові документи, що підтверджують сплату Споживачем наданих послуг кабельного телебачення.

3.2.6. Зберігати всі розрахункові документи, що підтверджують сплату наданих послуг кабельного телебачення протягом 3 (трьох) років з моменту здійснення відповідної оплати.

3.2.7. Надавати працівникам Підприємства можливість виконувати необхідні роботи при пред’явленні ними посвідчення з фотокарткою, скріпленою печаткою, та наряду на виконання цих робіт у разі, якщо вони прибули:

– за заявою Споживача про неякісне надання послуг або їх відсутність;

– для підключення (відключення) абонентської лінії до (від) мережі кабельного телемовлення у випадках, обумовлених цим Договором.

3.2.8. Сплачувати заборгованість по абонентній платі, якщо така була, у разі розірвання Договору за своєю ініціативою

3.2.9. Надавати вільний доступ працівникам Підприємства до виконання робіт у слаботочних нішах будинку, якщо доступ до них контролюється Споживачем.

3.2.10. Використовувати лише сертифіковані в Україні кінцеві пристрої (телеприймачі) та обладнання.

4. ОПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Послуги, які надаються Підприємством, оплачуються за тарифами, діючими на момент оплати за послуги.
___________________________________________________________ грн./місяць.

4.2. Споживач сплачує послуги кабельного телебачення за спільно погодженою системою оплати.

4.3. Підприємство у відповідності з нормативними документами приймає від Споживача оплату послуг кабельного телебачення, або доручає проводити приймання оплати іншим організаціям та установам (комерційним банкам, тощо), з якими укладені відповідні договори. Підприємство інформує Споживача про перелік цих організацій і установ та їх місцезнаходження.

4.4. Споживач для одержання послуг кабельного телебачення проводить щомісячно, до 20 числа поточного місяця, попередню оплату за наступний місяць.

4.5. Нарахування абонентської плати здійснюється з дня початку надання послуг
кабельного телебачення.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Підприємство несе матеріальну відповідальність перед Споживачем за ненадання чи за неякісне надання послуг кабельного телебачення, сплачуючи при цьому Споживачеві пеню в розмірі облікової ставки Національного банку України за кожну добу перевищення контрольного терміну виконання робіт по заявці Споживача (більше п’яти робочих днів), але не більше як за один місяць.

5.2. Підприємство не несе матеріальної відповідальності перед Споживачем за невиконання чи неналежне виконання обов’язків у наслідок дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган, блискавка, тощо), в тому числі за роботоспроможність телевізійних приймачів, інших пристроїв підключених до кабельної мережі, або з вини Споживача.

5.3. Підприємство не несе матеріальної відповідальності перед Споживачем за неякісне надання послуг кабельного телебачення у випадках:

– пошкодження абонентської лінії;

– пошкодження приймального пристрою Споживача;

– неякісної трансляції, перешкод під час прийому телевізійного сигналу, що виникли з вини телевізійного передавального центру, або інших сторонніх причин (якість ретрансляції ефірних каналів може бути значно нижчою ніж супутникових каналів і залежить від якості телесигналу з ефіру), супутників зв’язку;

– інших обставин, на які Підприємство не має можливості впливати.

5.4. У разі виявлення пошкодження, яке сталося з вини Споживача , всі витрати Підприємство з відшкодування покладаються на Споживача.

5.5. Споживач згоден з тим, що персональна інформація про нього, яка наведена в цьому Договорі, буде занесена до комп’ютерної бази даних Підприємства. Підприємство забезпечує відповідний захист персональної інформації про Споживача та її нерозповсюдження згідно вимог законодавства.

6. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ

6.1. Споживач має право подавати Підприємству звернення (пропозицію, заяву, скаргу), щодо надання послуг кабельного телебачення. Звернення, можуть бути подані в будь-якій формі, яка не суперечить законодавству.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та є таким, що укладений на невизначений термін та діє до моменту його розірвання.

7.2. Цей Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

З умовами цього Договору згодні:
ПІДПИСИ СТОРІН.